عنوان خبر: ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻗﺮﻥ ﺣﺬﻑ ﺷﺪ
(شاخه: اخبار جزیره خارگ)
جمعه 25 تير 1395 - 14:05:37

نخ نیوز :ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻗﺮﻥ ﺣﺬﻑ ﺷﺪ

به گزارش نخ نیوز، بر اساس ﺣﮑﻤﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻗﺮﻥ ﺣﺬﻑ ﺷﺪ .
ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺭﺟﻪ A.B.C.D ﺩﺭﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻋﻄﺎ ﻣﯿﮕﺮﺩﯾﺪ .
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﺍﯾﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺯﺷﯿﺎﺑﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ۷ ﺗﺎ ۱٠ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺌﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻋﻼﻡ می گﺮﺩﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﺑﻮﺭ ﺍﺿﺎﻑ می شد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺭﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻟﻐﻮ  شد.
ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
شنیده حاکی از آن است که تاکنون مسئولان منابع انسانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران این خبر را تایید و یا تکذیب نکرده اند./خبرگزاری مهرنخ نیوز | نفت خارگ | اخبار جزیره خارگ
( http://nakhnews.ir/newsF-10041.html )